Teknobu

C# Yorum Satırı Ekleme


C# Yorum Satırı Ekleme

C# Yorum Satırı Ekleme

C # ‘da Yorumlar , uygulamalarımızda yazdığımız kod hakkında detaylı bilgi sağlayan, kendinden açıklamalı notlardır.

Belirli bir bloğun veya kod satırının neler yapabileceği gibi işlevler hakkında ayrıntılı bilgi sağlamak için yorumları c # kodumuza dahil etmek her zaman iyi bir uygulamadır ve kodu inceleyen herkes için bir avantaj olacaktır.

C # ‘de, kodumuzu etkilemeden programın herhangi bir yerine yorumları ekleyebiliriz ve c #’ daki yorumlar bir uygulamanın performansını etkilemez çünkü yorumlar derleyici tarafından derlenip çalıştırılmaz.

C # ‘da üç tür yorum vardır, bunlar

 • Tek Satırlı Yorumlar
 • Çok Satırlı Yorumlar
 • XML Yorumları

C # Tek Satır Yorumları

C # ‘da, Tek Satır Yorumları// ( çift ​​eğik çizgi ) kullanılarak tanımlanır .

Aşağıda, c # programlama dilinde tek satırlı açıklamaları tanımlamanın sözdizimi verilmiştir.

// Tek Satır Yorum

imdi c # programlarında örneklerle tek satırlı bir yorumun nasıl tanımlanacağını göreceğiz.

Aşağıda, c # programlama dilinde tek satırlı açıklamaları tanımlama örneği verilmiştir.

using System;

namespace Teknobu
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
 {
   // Karşılama Mesajlarını Göstermek İçin Yöntem Çağırma
  GreetMessage();

      Console.WriteLine("Çıkmak için Herhangi Bir Tuşa Basın ..");

      Console.ReadLine(); // Konsoldan komutları okumak için bu yöntem

    }

    // Bu Yöntem karşılama mesajını gösterecek

    public static void GreetMessage()

    {

      Console.WriteLine(" Teknobu'ya Hoş Geldiniz");

    }

  }

}

Yukarıdaki kodu gözlemlerseniz, belirli bir bloğun veya kod satırının c # uygulamamızda neler yapabileceğini açıklamak için tek satırlı yorumlar tanımladık.

Bu Yazımızda Okuyun :   Kullanıcıdan 2 Sayı İsteyerek Bu Sayıların Toplamını Bulan Basit Console Örneği

Yukarıdaki c # programını çalıştırdığımızda aşağıdaki gibi sonuç alacağız.

image 22

Bu, c # uygulamamızın işlevselliği hakkında ayrıntılı bilgi sağlamak için tek satır açıklamaları nasıl kullanabiliriz.

C # Çok satırlı açıklamalar

C # ‘de, Çok Satırlı Yorumlar birden çok kod satırını yorumlamak için kullanılır ve çoklu yorum satırı eğik çizgi ve yıldız işareti ile çevrelenmiştir /* …… */.

Aşağıda, c # programlama dilinde çok satırlı açıklamaları tanımlamanın sözdizimi verilmiştir.

/* Çok Satırlı Yorum */

Şimdi örneklerle c # programlarında çok satırlı açıklamaları nasıl tanımlayacağımızı göreceğiz.

Aşağıda, c # programlama dilinde çok satırlı açıklamaları tanımlama örneği verilmiştir.

using System;

 

namespace Tutlane

{

  class Program

  {

    static void Main(string[] args)

    {

     /*

       Bir değişken tanımlayın ve atayın ve

       Görüntülemek için yönteme bir değişken gönder

       */
      string msg = " Teknobu'ya Hoş Geldiniz";

      GreetMessage(msg);

      Console.WriteLine("Çıkmak için Herhangi Bir Tuşa Basın..");

      Console.ReadLine();

    }

    public static void GreetMessage(string message)

    {

      Console.WriteLine(message);

    }

  }

}

Yukarıdaki kodu gözlemlerseniz, belirli bir bloğun veya kod satırının c # uygulamamızda neler yapabileceğini açıklamak için çok satırlı bir yorum tanımladık.

Yukarıdaki c # programını çalıştırdığımızda, aşağıdaki gibi sonuç alacağız.

Bu Yazımızda Okuyun :   C# Girilen Sayının Tek mi Çift mi Olduğunu Bulan Program
image 20

C # uygulamamızın işlevselliği hakkında ayrıntılı bilgi sağlamak için çok satırlı yorumları bu şekilde kullanabiliriz.

C # XML Yorumları

C # ‘da, XML Yorumları özel yorum türleridir ve bunlar, herhangi bir kullanıcı tanımlı tür veya üye tanımının üzerine eklenecektir.

C # ‘de, XML Yorumları ///(üçlü eğik çizgi) kullanılarak ve XML formatlı yorum gövdesi ile tanımlanır.

Aşağıda, xml açıklamalarını c # programlama dilinde tanımlamanın sözdizimi verilmiştir.

///<summary>

/// This class does something.

///</summary>

public class SomeClass

{

}

Şimdi c # programlarında bir xml açıklamasını örneklerle nasıl tanımlayacağımızı göreceğiz.

Aşağıda, c # programlama dilinde bir xml açıklamasını tanımlama örneği verilmiştir.

using System;

namespace teknobu

{

  class Program

  {

    static void Main(string[] args)

    {

      string msg = "Teknobu'ya Hoş Geldiniz";

      GreetMessage(msg);

      Console.WriteLine("Çıkmak için Herhangi Bir Tuşa Basın....");

      Console.ReadLine();

    }

    ///<summary>

    /// Hoş Geldiniz Mesajını Görüntüleme Yöntemi

    ///</summary>

    ///<param name="message"></param>

    public static void GreetMessage(string message)

    {

      Console.WriteLine(message);

    }

  }

}

Yukarıdaki kodu gözlemlerseniz, belirli bir bloğun veya kod satırının c # uygulamamızda neler yapabileceğini açıklamak için bir xml yorumu tanımladık.

Burada <summary>etiket, bir tür veya üye hakkında ayrıntılı bilgi eklemek için kullanılır ve <param>etiket, yöntem parametrelerini açıklamak için kullanılır.

Bu Yazımızda Okuyun :   C# Veri Türleri

Yukarıdaki c # programını çalıştırdığımızda aşağıdaki gibi sonuç alacağız.

image 21

C # uygulamamızın işlevselliği hakkında ayrıntılı bilgi sağlamak için XML yorumlarını bu şekilde kullanabiliriz. 

”Google
17 Beğenmekten Vazgeç